top of page
flat xl 2.png
lighting.webp
customcolor_logo_customcolor_background.png

Voorwaarden
BeTechSmart

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BeTechSmart. In deze Voorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons kunt gebruiken. Deze website biedt bezoekers verkoop van producten en ondersteunende diensten. Door de website van onze dienst te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent.

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze overeenkomsten aan te gaan. Voorwaarden als bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan ​​deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of op grond van enige wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

Wanneer u een artikel koopt, gaat u ermee akkoord dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige artikellijst voordat u zich ertoe verbindt het artikel te kopen; (ii) u een juridisch bindend contract aangaat om een ​​artikel te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een artikel te kopen en u voltooit het betaalproces bij het afrekenen.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten/voor onze producten staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

“De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de dienst, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden maandelijks in rekening gebracht via uw betaalmethode.

Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of enige kenmerken van de diensten die wij aanbieden; of creëer limieten voor de services. We kunnen de toegang tot de services om welke reden dan ook of zonder reden permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid.

Voor elk onbeschadigd product kunt u het eenvoudigweg retourneren met de meegeleverde accessoires en verpakking, samen met de originele aankoopbon (of cadeaubon) binnen 14 dagen na de datum waarop u het product ontvangt, en wij zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode. Houd bovendien rekening met het volgende: Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waar ze oorspronkelijk zijn gekocht.

Wanneer wij een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht product, zullen wij het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op volledige terugbetaling zodra het product onmiddellijk aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen voor de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

De Service en alle materialen daarin of daardoor overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van BeTechSmart. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie te creëren voor of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten, en u stemt ermee in om deze niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, door te geven, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken daarvan maken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat door het uploaden van inhoud (inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) op welke manier dan ook naar de website , bevestigt u dat u over alle relevante rechten beschikt of dat u de juiste licentie heeft ontvangen om de inhoud te uploaden/overdragen/verzenden. U stemt ermee in en stemt ermee in dat de geüploade/overgedragen inhoud publiekelijk op de website kan worden weergegeven.

We kunnen uw toegang tot de dienst om welke reden dan ook permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid, ook als u naar eigen inzicht een bepaling van deze Voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt op elk moment het gebruik stopzetten en verzoeken om uw account en/of eventuele diensten te annuleren. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in het voorgaande, zullen dergelijke abonnementen met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten pas worden stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u al hebt betaald.

U stemt ermee in BeTechSmart schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief advocatenhonoraria), die door een derde partij tegen hen worden ingesteld als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal BeTechSmart in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt [website-eigenaar] geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom moet u deze pagina regelmatig bekijken. Wanneer we de Voorwaarden op materiële wijze wijzigen, zullen we u ervan op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen in de Voorwaarden zijn aangebracht. Als u de Website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de Voorwaarden, mag u de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven bezoeken).

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dat op elk gewenst moment laten weten.

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend gehandhaafd in overeenstemming met de interne materiële wetten van België, zonder respect voor de conflicterende rechtsprincipes. Al deze claims en geschillen zullen worden voorgelegd, en u stemt er hierbij mee in dat deze exclusief worden beslist door een bevoegde rechtbank in België. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Effectief vanaf 01 September 2023

bottom of page